نام کاربری   تایید رمز عبور
فرم نمونه پرسش های نظرسنجی (تعداد شرکت کنندگان:40 نفر)
از وسایل حمل و نقل عمومی به چه میزان استفاده می کنید.( تک انتخابی)
خیلی کم (3 نظر)7.5%
7.5%
کم (9 نظر)22.5%
22.5%
متوسط (8 نظر)20%
20%
زیاد (9 نظر)22.5%
22.5%
خیلی زیاد (11 نظر)27.5%
27.5%

تعداد نظرات:40

از کدام یک از وسایل عمومی شهر استفاده می کنید. ( حداکثر3 مورد را انتخاب نمایید.) (چند انتخابی)
وسایل دیگر (8 نظر)10.53%
10.5%
اتوبوس (16 نظر)21.05%
21.1%
مینی بوس (13 نظر)17.11%
17.1%
تاکسی (21 نظر)27.63%
27.6%
وسیله شخصی (18 نظر)23.68%
23.7%

تعداد نظرات:76

نظرتان درباره پارک های شهر چیست؟ ( لیست کشویی)
جای کار بیش تری دارد. (4 نظر)10%
10%
متوسط (5 نظر)12.5%
12.5%
خوب (15 نظر)37.5%
37.5%
عالی (16 نظر)40%
40%

تعداد نظرات:40

امکانات و سالن‌های ورزشی در محله (فوتسال، استخر، چمن مصنوعی) - میزان اهمیت
نظري ندارم (6 نظر)15%
15%
خیلی ضعیف (3 نظر)7.5%
7.5%
ضعیف (8 نظر)20%
20%
متوسط (9 نظر)22.5%
22.5%
زیاد (5 نظر)12.5%
12.5%
خیلی زیاد (9 نظر)22.5%
22.5%

تعداد نظرات:40

(از ترسیم و ترمیم) انواع خطوط راهنما برای معابر شهر(خطوط عابر پیاده، شطرنجی، خط‌ایست،زیگزاگ، جهت نماها، جداکننده مسیر و ... ) - میزان اهمیت
نظري ندارم (1 نظر)2.5%
2.5%
خیلی ضعیف (7 نظر)17.5%
17.5%
ضعیف (8 نظر)20%
20%
متوسط (10 نظر)25%
25%
زیاد (10 نظر)25%
25%
خیلی زیاد (4 نظر)10%
10%

تعداد نظرات:40

امکان تردد شهروندان با شرایط خاص(معلولین، سالمندان و بچه‌ها) در شهر - میزان اهمیت
نظري ندارم (2 نظر)5%
5%
خیلی ضعیف (6 نظر)15%
15%
ضعیف (11 نظر)27.5%
27.5%
متوسط (13 نظر)32.5%
32.5%
زیاد (5 نظر)12.5%
12.5%
خیلی زیاد (3 نظر)7.5%
7.5%

تعداد نظرات:40

وسایل ورزشی در پارک‌های محله - میزان اهمیت
نظري ندارم (0 نظر)%
%
خیلی ضعیف (4 نظر)10%
10%
ضعیف (16 نظر)40%
40%
متوسط (10 نظر)25%
25%
زیاد (7 نظر)17.5%
17.5%
خیلی زیاد (3 نظر)7.5%
7.5%

تعداد نظرات:40

تابلوهای راهنمای مسیر در شهر(اسم خیابان‌ها، کوچه‌ها، اماکن شهری و...) - میزان اهمیت
نظري ندارم (3 نظر)7.5%
7.5%
خیلی ضعیف (5 نظر)12.5%
12.5%
ضعیف (10 نظر)25%
25%
متوسط (9 نظر)22.5%
22.5%
زیاد (9 نظر)22.5%
22.5%
خیلی زیاد (4 نظر)10%
10%

تعداد نظرات:40

سالن مطالعه و کتابخانه در محله - میزان اهمیت
نظري ندارم (6 نظر)15%
15%
خیلی ضعیف (2 نظر)5%
5%
ضعیف (14 نظر)35%
35%
متوسط (6 نظر)15%
15%
زیاد (8 نظر)20%
20%
خیلی زیاد (4 نظر)10%
10%

تعداد نظرات:40

وسایل عمومی - میزان استفاده
خیلی کم (10 نظر)25%
25%
کم (6 نظر)15%
15%
متوسط (9 نظر)22.5%
22.5%
زیاد (7 نظر)17.5%
17.5%
خیلی زیاد (8 نظر)20%
20%

تعداد نظرات:40

وسایل عمومی - میزان رضایت
خیلی کم (3 نظر)7.5%
7.5%
کم (5 نظر)12.5%
12.5%
متوسط (19 نظر)47.5%
47.5%
زیاد (7 نظر)17.5%
17.5%
خیلی زیاد (6 نظر)15%
15%

تعداد نظرات:40

فضای سبز محله - میزان استفاده
خیلی کم (3 نظر)7.5%
7.5%
کم (14 نظر)35%
35%
متوسط (14 نظر)35%
35%
زیاد (8 نظر)20%
20%
خیلی زیاد (1 نظر)2.5%
2.5%

تعداد نظرات:40

فضای سبز محله - میزان رضایت
خیلی کم (1 نظر)2.5%
2.5%
کم (12 نظر)30%
30%
متوسط (15 نظر)37.5%
37.5%
زیاد (3 نظر)7.5%
7.5%
خیلی زیاد (9 نظر)22.5%
22.5%

تعداد نظرات:40

مسجد محله - میزان استفاده
خیلی کم (6 نظر)15%
15%
کم (12 نظر)30%
30%
متوسط (11 نظر)27.5%
27.5%
زیاد (8 نظر)20%
20%
خیلی زیاد (3 نظر)7.5%
7.5%

تعداد نظرات:40

مسجد محله - میزان رضایت
خیلی کم (9 نظر)22.5%
22.5%
کم (2 نظر)5%
5%
متوسط (13 نظر)32.5%
32.5%
زیاد (8 نظر)20%
20%
خیلی زیاد (8 نظر)20%
20%

تعداد نظرات:40

آيا پياده‌روها براي عبور و مرور راحت و ايمن هستند؟ (سلسله مراتبی)
بلی (24 نظر)60%
60%
خیر (16 نظر)40%
40%

تعداد نظرات:40

مهمترين دليل عدم رضايت شما از وضعيت پياده رو ها چيست؟
پيش آمدگي ساختمانه (7 نظر)18.42%
18.4%
پستي و بلندي (5 نظر)13.16%
13.2%
كمي عرض (12 نظر)31.58%
31.6%
زشتي كفپوشها (6 نظر)15.79%
15.8%
كفسازي و روكش نامناسب (8 نظر)21.05%
21.1%

تعداد نظرات:38

مهمترين دليل رضايت شما از وضعيت پياده روها چيست؟
سايه اندازي (3 نظر)6.12%
6.1%
همواري (6 نظر)12.25%
12.2%
عرض مناسب (16 نظر)32.65%
32.7%
زيبايي كفپوشها (17 نظر)34.69%
34.7%
كفسازي و روكش (7 نظر)14.29%
14.3%

تعداد نظرات:49

نیازهای محله خود را به ترتیب اهمیت و اولویت اعلام کنید.( اولویت دار)
مسجد (14 نظر)13.46%
13.5%
مدرسه (23 نظر)22.12%
22.1%
پارک (27 نظر)25.96%
26%
مغازه کالاهای ضروری (22 نظر)21.15%
21.2%
فضای سبز (18 نظر)17.31%
17.3%

تعداد نظرات:104