نام کاربری   تایید رمز عبور
فرم نمونه پرسش های نظرسنجی (تعداد شرکت کنندگان:38 نفر)
از وسایل حمل و نقل عمومی به چه میزان استفاده می کنید.( تک انتخابی)
خیلی کم (3 نظر)7.9%
7.9%
کم (8 نظر)21.05%
21.1%
متوسط (8 نظر)21.05%
21.1%
زیاد (8 نظر)21.05%
21.1%
خیلی زیاد (11 نظر)28.95%
28.9%

تعداد نظرات:38

از کدام یک از وسایل عمومی شهر استفاده می کنید. ( حداکثر3 مورد را انتخاب نمایید.) (چند انتخابی)
وسایل دیگر (8 نظر)10.96%
11%
اتوبوس (16 نظر)21.92%
21.9%
مینی بوس (12 نظر)16.44%
16.4%
تاکسی (20 نظر)27.4%
27.4%
وسیله شخصی (17 نظر)23.29%
23.3%

تعداد نظرات:73

نظرتان درباره پارک های شهر چیست؟ ( لیست کشویی)
جای کار بیش تری دارد. (3 نظر)7.9%
7.9%
متوسط (4 نظر)10.53%
10.5%
خوب (15 نظر)39.47%
39.5%
عالی (16 نظر)42.11%
42.1%

تعداد نظرات:38

امکانات و سالن‌های ورزشی در محله (فوتسال، استخر، چمن مصنوعی) - میزان اهمیت
نظري ندارم (6 نظر)15.79%
15.8%
خیلی ضعیف (3 نظر)7.9%
7.9%
ضعیف (8 نظر)21.05%
21.1%
متوسط (8 نظر)21.05%
21.1%
زیاد (5 نظر)13.16%
13.2%
خیلی زیاد (8 نظر)21.05%
21.1%

تعداد نظرات:38

(از ترسیم و ترمیم) انواع خطوط راهنما برای معابر شهر(خطوط عابر پیاده، شطرنجی، خط‌ایست،زیگزاگ، جهت نماها، جداکننده مسیر و ... ) - میزان اهمیت
نظري ندارم (1 نظر)2.63%
2.6%
خیلی ضعیف (7 نظر)18.42%
18.4%
ضعیف (8 نظر)21.05%
21.1%
متوسط (10 نظر)26.32%
26.3%
زیاد (9 نظر)23.68%
23.7%
خیلی زیاد (3 نظر)7.9%
7.9%

تعداد نظرات:38

امکان تردد شهروندان با شرایط خاص(معلولین، سالمندان و بچه‌ها) در شهر - میزان اهمیت
نظري ندارم (2 نظر)5.26%
5.3%
خیلی ضعیف (6 نظر)15.79%
15.8%
ضعیف (11 نظر)28.95%
28.9%
متوسط (12 نظر)31.58%
31.6%
زیاد (4 نظر)10.53%
10.5%
خیلی زیاد (3 نظر)7.9%
7.9%

تعداد نظرات:38

وسایل ورزشی در پارک‌های محله - میزان اهمیت
نظري ندارم (0 نظر)%
%
خیلی ضعیف (4 نظر)10.53%
10.5%
ضعیف (16 نظر)42.11%
42.1%
متوسط (10 نظر)26.32%
26.3%
زیاد (6 نظر)15.79%
15.8%
خیلی زیاد (2 نظر)5.26%
5.3%

تعداد نظرات:38

تابلوهای راهنمای مسیر در شهر(اسم خیابان‌ها، کوچه‌ها، اماکن شهری و...) - میزان اهمیت
نظري ندارم (3 نظر)7.9%
7.9%
خیلی ضعیف (5 نظر)13.16%
13.2%
ضعیف (10 نظر)26.32%
26.3%
متوسط (9 نظر)23.68%
23.7%
زیاد (8 نظر)21.05%
21.1%
خیلی زیاد (3 نظر)7.9%
7.9%

تعداد نظرات:38

سالن مطالعه و کتابخانه در محله - میزان اهمیت
نظري ندارم (6 نظر)15.79%
15.8%
خیلی ضعیف (2 نظر)5.26%
5.3%
ضعیف (14 نظر)36.84%
36.8%
متوسط (5 نظر)13.16%
13.2%
زیاد (8 نظر)21.05%
21.1%
خیلی زیاد (3 نظر)7.9%
7.9%

تعداد نظرات:38

وسایل عمومی - میزان استفاده
خیلی کم (10 نظر)26.32%
26.3%
کم (6 نظر)15.79%
15.8%
متوسط (8 نظر)21.05%
21.1%
زیاد (7 نظر)18.42%
18.4%
خیلی زیاد (7 نظر)18.42%
18.4%

تعداد نظرات:38

وسایل عمومی - میزان رضایت
خیلی کم (3 نظر)7.9%
7.9%
کم (5 نظر)13.16%
13.2%
متوسط (19 نظر)50%
50%
زیاد (5 نظر)13.16%
13.2%
خیلی زیاد (6 نظر)15.79%
15.8%

تعداد نظرات:38

فضای سبز محله - میزان استفاده
خیلی کم (3 نظر)7.9%
7.9%
کم (13 نظر)34.21%
34.2%
متوسط (14 نظر)36.84%
36.8%
زیاد (7 نظر)18.42%
18.4%
خیلی زیاد (1 نظر)2.63%
2.6%

تعداد نظرات:38

فضای سبز محله - میزان رضایت
خیلی کم (1 نظر)2.63%
2.6%
کم (12 نظر)31.58%
31.6%
متوسط (15 نظر)39.47%
39.5%
زیاد (3 نظر)7.9%
7.9%
خیلی زیاد (7 نظر)18.42%
18.4%

تعداد نظرات:38

مسجد محله - میزان استفاده
خیلی کم (6 نظر)15.79%
15.8%
کم (12 نظر)31.58%
31.6%
متوسط (11 نظر)28.95%
28.9%
زیاد (7 نظر)18.42%
18.4%
خیلی زیاد (2 نظر)5.26%
5.3%

تعداد نظرات:38

مسجد محله - میزان رضایت
خیلی کم (8 نظر)21.05%
21.1%
کم (2 نظر)5.26%
5.3%
متوسط (12 نظر)31.58%
31.6%
زیاد (8 نظر)21.05%
21.1%
خیلی زیاد (8 نظر)21.05%
21.1%

تعداد نظرات:38

آيا پياده‌روها براي عبور و مرور راحت و ايمن هستند؟ (سلسله مراتبی)
بلی (24 نظر)63.16%
63.2%
خیر (14 نظر)36.84%
36.8%

تعداد نظرات:38

مهمترين دليل عدم رضايت شما از وضعيت پياده رو ها چيست؟
پيش آمدگي ساختمانه (7 نظر)20.59%
20.6%
پستي و بلندي (5 نظر)14.71%
14.7%
كمي عرض (10 نظر)29.41%
29.4%
زشتي كفپوشها (5 نظر)14.71%
14.7%
كفسازي و روكش نامناسب (7 نظر)20.59%
20.6%

تعداد نظرات:34

مهمترين دليل رضايت شما از وضعيت پياده روها چيست؟
سايه اندازي (3 نظر)6.12%
6.1%
همواري (6 نظر)12.25%
12.2%
عرض مناسب (16 نظر)32.65%
32.7%
زيبايي كفپوشها (17 نظر)34.69%
34.7%
كفسازي و روكش (7 نظر)14.29%
14.3%

تعداد نظرات:49

نیازهای محله خود را به ترتیب اهمیت و اولویت اعلام کنید.( اولویت دار)
مسجد (13 نظر)13.4%
13.4%
مدرسه (22 نظر)22.68%
22.7%
پارک (25 نظر)25.77%
25.8%
مغازه کالاهای ضروری (20 نظر)20.62%
20.6%
فضای سبز (17 نظر)17.53%
17.5%

تعداد نظرات:97